Školní poradenské pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště

Od 3. února 2014 je v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky naší školy. Naším cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální.

1. Organizační struktura

Metodickým vedením školního poradenského pracoviště je pověřena výchovná poradkyně.

Člen školního poradenského pracoviště je školní metodik prevence a školní speciální pedagog.

2. Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) nebo intervenčního programu.

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných a mimořádně nadaných žáků        a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání.

 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, koordinace poradenských služeb mimo školu       a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, vzájemné konzultace.

 • Metodická pomoc třídním učitelům i ostatním pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Osvěta pro rodiče, zákonné zástupce žáků a žáky.

 • Komunikace s rodiči a upevňování další spolupráce v péči o žáka.

 • Péče o žáky s neprospěchem a jejich vzdělávání.

 • Řešení problémů s neomluvenou a vysokou omluvenou absencí žáků.

 • Kariérní poradenství – profesní orientace žáků.

 • Prevence rizikového chování žáků.

 • Logopedická péče pro žáky s komunikačními problémy.

3. Činnosti členů školního poradenského pracoviště

Jsou uvedeny v pracovní náplni výchovného poradce, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga.

V Blansku dne 31. 8. 2023

Mgr. Bc. Jarmila Baletková

ředitelka školy